REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (np. poprzez internet), korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Klientowi/konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2020.0.287 t.j.
 2. Każdy Klient/konsument korzystający z usług Sklepu powinien zapoznać się z Regulaminem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem 4Gun.pl i udostępniany jest nieodpłatnie również przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną, via e-mail).
 4. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
  2. Sprzedawca: Fortotech sp. z o.o., ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9, 15-879 Białystok, NIP 9662107658, REGON: 365929747 KRS: 0000648731
  3. Klient/konsument to: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu i niezwiązany bezpośrednio ze sprzedawcą i prowadzona przez niego działalnością gospodarczą.
  4. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  5. Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://4gun.pl wraz z adresem e-mail: sklep@4gun.pl , w ramach którego Klient/konsument zawiera umowę sprzedaży na odległość. Strony są informowane o dokonaniu sprzedaży lub przyjęcia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;
  6. Konto użytkownika – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta/konsumenta jest zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu z którym klient nawiązuje bądź nawiązał współpracę;
  7. Towar lub Produkt – towary lub produkty sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  8. Umowa oraz umowa zawierana na odległość – dotyczą zakupu Towaru i zostaje zawarta na skutek złożenia przez Klienta/konsumenta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  9. Formularz – formularz stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie informacji w celu złożenia Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
  10. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektrotechnicznej;
  11. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie lub zmian w zasadach korzystania ze sklepu.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: Fortotech sp. z o.o., ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9, 15-879 Białystok, tel. +48 666-222-001, e-mail: sklep@4gun.pl, REGON: 365929747, KRS: 0000648731 NIP 9662107658, Koncesja MSWiA B-041/2019
 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych: 1) Sklep Internetowy, 2) Newsletter, 3) Opiniowanie (komentowanie), 4) Blog, 5) Konto Użytkownika.
 3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta/ konsumenta, użytkownika sklepu – komputera, telefonu lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta własnej poczty elektronicznej.
 5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub naruszających normy społeczne.
 6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje jednak, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione (sniffing, spooffing, podsłuch, wyłudzenie danych), dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet klientów sklepu.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedawcy. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu oraz poprzez usunięcie konta Klienta użytkownika. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem jedynie pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególną uwagą w zakresie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

W szczególności Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami lub prowadzoną przez siebie działalnością;
 3. adekwatne i stosowne oraz ograniczone do tego co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie uzasadnionej potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane w ramach funkcjonowania działalności Sprzedawcy;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych przedsiębiorcy.
 7. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w ramach prowadzonej działalności, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania tych danych oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 8. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według odpowiednich przepisów prawa.
 10. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w tym osobom tym przysługuje:
 • prawo wycofania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 • prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw w zakresie przetwarzanych danych.
 1. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy w ramach prowadzonej działalności.
 2. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej, prawo polskie lub na wniosek odpowiednich organów ścigania.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§1 Konto

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone w nim dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych niezbędnych do działania w ramach sklepu i działalności Sprzedawcy w ramach prowadzonej działalnosci, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta Użytkownika podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane zgodnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa w sieci.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień i komunikację ze Sprzedawcą.
 3. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony lub do momentu jego skasowania/usunięcia.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@4gun.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Fortotech sp. z o.o., ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9, 15-879 Białystok.

§2  Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji zgodnie z ujęciem opisanym w Rozdziale 1 pkt 4.11
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony lub do momentu usunięcia / skasowania / rezygnacji z subskrybcji.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@4gun.pllub pisemnie na adres Sprzedawcy: Fortotech sp. z o.o., ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9, 15-879 Białystok.

§3 Opinie

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
 4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§1 Towary

  1. Sklep internetowy online 4Gun.pl należący do Frototech Sp z o.o. z siedzibą ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9 15-879 Białystok, nie prowadzi sprzedaży na odległość, online, poprzez internet itp.: broni palnej, istotnych części broni, amunicji, spłonek, materiałów wybuchowych, prochu, miotaczy gazu oraz wszystkich innych towarów w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, do których zakupu wymagane jest pozwolenie na broń lub inne dokumenty uprawniające do ich zakupu. 
  2. Sklep internetowy online 4Gun.pl należący do Frototech Sp z o.o. z siedzibą ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9 15-879 Białystok, nie prowadzi działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
  3. Sklep stacjonarny 4Gun należący do Frototech Sp z o.o. z siedzibą ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9 15-879 Białystok, prowadzi sprzedaż broni palnej, istotnych części broni, amunicji, spłonek, materiałów wybuchowych, prochu, miotaczy gazu oraz wszystkich innych towarów w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, do których zakupu wymagane jest pozwolenie na broń wyłącznie w w sklepie stacjonarnym i w zakresie na który udzielona została koncesja MSWiA nr B-041/2019 po okazaniu odpowiednich dokumentów uprawniających do dokonania zakupu. 
  4. Sklep stacjonarny 4Gun należący do Frototech Sp z o.o. z siedzibą ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9 15-879 Białystok, prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z Ustawą z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym na podstawie i w zakresie udzielonej przez MSWiA Koncesji nr B-041/2019 z dnia 17.05.2019.
  5. Towary koncesjonowane tkj. broń palna, istotne części broni, amunicji, spłonek, materiałów wybuchowych, proch, miotacze gazu oraz wszystkie innych towarów w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, do których zakupu wymagane jest pozwolenie na broń lub inne dokumenty uprawniające do ich zakupu, prezentowane w sklepie internetowym pod adresem www.4gun.pl, przedstawione są jedynie w celach informacyjnych i nie ma możliwości ich zakupu na odległość. 
  6. Zakup towarów koncesjonowanych tkj. broń palna, istotne części broni, amunicji, spłonek, materiałów wybuchowych, proch, miotacze gazu oraz wszystkie innych towarów w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, do których zakupu wymagane jest pozwolenie na broń lub inne dokumenty uprawniające do ich zakupu, prezentowanych w sklepie internetowym pod adresem www.4gun.pl, możliwy jest wyłącznie w sklepie stacjonarnym 4Gun pod adresem ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9 15-879 Białystok, po wcześniejszym okazaniu dokumentów uprawniających do ich zakupu w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji z dnia 21 maja 1999 roku oraz Ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
  7. Koncesja MSWiA dostępna jest do wglądu w siedzibie spółki Fortotech ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9 15-879 Białystok.
  8. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
  9. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
  10. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu z wyłączeniem towarów oznaczonych jako używane lub sprzedawane w ramach usługi komisu.
  11. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
  12. Towary takich marek jak: Toni System, Ghost, DAA, Dillon, Mark7, Berrys, Trinity Force, Magpul, Arma Force – pochodzą z importu własnego Fortotech Sp z o.o. ul. Św. Rocha 13/15 lok.9 15-879 Białystok, a ich ceny sprzedaży uzależnione są od wahań kursów EUR i USD na rynku finansowym na który firma Fortotech Sp. z o.o nie sprawuje kontroli. Ceny towarów w. w. marek aktualizowane są na bieżąco wraz z wahaniami kursów na rynku finansowym.

§2 Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, w ramach funkcjonującego Sklepu internetowego.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie Internetowym lub bez rejestrowania Konta w Sklepie Internetowym (zakupy typu gość).
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę działalności.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 10 dni roboczych, natomiast czas dostawy zależny jest od wybranej z pośród dostępnych form dostawy i może wynieść od 3 do 14 dni roboczych po zakończeniu realizacji zamówienia.

§3 Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport własny, dostawa kurierska, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia lub po uzgodnieniu ze Sprzedawcą w przypadku towarów gabarytowych lub wynikających ze specyfiki zamawianych przez Klienta towarów.
 3. Klient może wybrać formę płatności:
 • przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
 • zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayU;
 • zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
 • zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
 1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§4 Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem Fortotech sp. z o.o., ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9, 15-879 Białystok.
 4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:

1) Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na klienta z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi lub przewoźnikowi wskazanemu/wybranemu przez Konsumenta z pośród dostępnych metod dostawy towaru w momencie jego zamawiania w sklepie internetowym. Przy sprzedaży na rzecz Klienta Konsumenta Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§5 Dodatkowe informacje dla Konsumenta

  1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
  2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
  3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
  4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk zapisanych w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w rozumieniu (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

 1. Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
 3. Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

4)  Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5) Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;

7) Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

 1. żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie,
 2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia, przy czym aspekty estetyczne, ocena indywidualna lub oszacowania subiektywne nie są brane pod uwagę.

8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana lub do miejsca wskazanego przez sprzedawcę w trakcie wykonywania rękojmi.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Fortotech sp. z o.o., ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9, 15-879 Białystok.
 2. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń przez Klienta od przewoźnika zgodnie z zapisem w Rozdział 5 Sprzedaż par. 7 Dostawa pkt 5. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.
 4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 7. Istnieje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami do tego celu powołanymi w Polsce.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego opisanych w Dz.U.2017.459 t.j. ze zm..
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru zakupionego w ramach umowy zawartej na odległość.
 3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w szczególności tych opisanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2020.287 t.j.:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej https://4gun.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://4gun.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).