Polityka zachowania prywatności,  Wykorzystywania plików cookies i Oświadczenie RODO w serwisie internetowym https://4gun.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

Polityka zachowania prywatności,  Wykorzystywania plików cookies i Oświadczenie RODO w serwisie internetowym https://4gun.pl została stworzona i przyjęta przez Fortotech sp. z o.o., ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9, 15-879 Białystok, NIP 9662107658.

Słownik terminów zastosowanych:

Serwis: jest serwis internetowy zamieszczony pod adresem https://4gun.pl;

Użytkownik: użytkownikiem jest podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;

Właściciel / Fortotech sp. z o.o. : jest to właściciel Serwisu dostępnego pod adresem https://4gun.pl oznaczonym jako firma Fortotech sp. z o.o., ul. Św. Rocha 13/15 lok. 9, 15-879 Białystok, NIP 9662107658;

Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

Celem Polityki jest w szczególności:

– udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących sposobów wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;

– zapewnienie Użytkownikom ochrony ich prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych;

– właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wykorzystywanego w tym celu serwisu;

– w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Właściciela poprzez Serwis, należy zaakceptować zasady wynikające z Polityki zachowania prywatności;

– do niniejszej Polityki zachowania prywatności zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

  1. a) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 1. Ochrona prywatności i danych osobowych

Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Fortotech sp. z o.o  zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Fortotech sp. z o.o dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych.

Fortotech sp. z o.o dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane w ramach prowadzonej przez Fortotech sp. z o.o działalności gospodarczej;

– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane przez Fortotech sp. z o.o;

– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane w związku z prowadzoną przez Fortotech sp. z o.o działalnością;

– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych dostępnych w ramach prowadzonej przez Fortotech sp. z o.o działalności;

Fortotech sp. z o.o zapewnia o stosowaniu dostępnych mu w miarę możliwości odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w ramach działalności Fortotech sp. z o.o.;

Fortotech sp. z o.o dąży do nieustająco do unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Fortotech sp. z o.o zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie danych przed wirusami, nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Fortotech sp. z o.o swoje dane, zapewniony jest dostęp do danych, które go dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

– prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

– prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

– prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

Fortotech sp. z o.o  może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Fortotech sp. z o.o są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@4gun.pl należący do Fortotech sp. z o.o i służący do komunikacji z Fortotech sp. z o.o.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Fortotech sp. z o.o lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Fortotech sp. z o.o.

§ 1.  Postanowienia końcowe

Polityka zachowania prywatności została przyjęta na mocy zarządzenia Fortotech sp. z o. o.  i wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r. Zmiana treści Polityki zachowania prywatności może nastąpić w takim samym trybie.

Wszelkie odstępstwa od Polityki zachowania prywatności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawem właściwym dla Polityki zachowania prywatności stosowanej przez Fortotech sp. z o. o. jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce zachowania prywatności stosuje się odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terenie RP.